ขนาดตัวอักษร

:::
:::

หากเบราเซอร์ของท่านคือ IE การใช้งานปุ่มลัดจะเป็น [Alt]บวกกับตัวอักษรที่ตั้งค่าไว้ แต่หากท่านใช้ Firefox การใช้งานเมนูปุ่มลัดจะเป็น [Alt] บวก [Shift] บวกกับตัวอักษรที่ตั้งไว้ :

  • Alt+U:ส่วนตัวเลือกหลักด้านบน
  • Alt+L:โซนด้านซ้าย
  • Alt+C:โซนตรงกลาง
  • Alt+R:โซนทางขวา
  • Alt+S:ค้นหาในเว็บไซต์

※หากไม่สามารถคลิ้กเลือกหน้าที่ต้องการ สามารถใช้วิธีการบังคับด้วยคีบอร์ดตามวิธีการดังต่อไปนี้
← → or ↑↓:คลิ้กปุ่มซ้ายขวาหรือขึ้นลงเพื่อเลื่อนลำดับตำแหน่งของบุ๊คมาร์ค
Home or End→:สามารถข้ามไปยังรายการที่หนึ่ง หรือรายการสุดท้าย
Tab:เมื่อหยุดที่ตำแหน่งตัวคั่นตามต้องการแล้ว สามารถกดปุ่ม Tabเพื่อตรวจสอบเอกสารรายการดังกล่าว และเมื่อพบปุ่ม radio ให้ใช้ปุ่ม ← → or↑↓
Tab + Shift:เมื่อกดTab + Shiftสามารถไปยังหน้าที่แล้ว เมื่อกลับไปยังรายการบุ๊คมาร์คแล้วท่านสามารถใช้งานปุ่ม ← → or↑↓ต่อได้